Ubytovací řád

 • Hosté jsou povinni seznámit se s hotelovým řádem a dodržovat ustanovení tohoto hotelového řádu. V případě, že je host poruší, hotel má právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
 • Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, host je povinen předem nahlásit každé dítě jakéhokoliv věku i pokud se jedná o dítě mladší 3 let, které je bez nároku na lůžko zdarma.
 • Úhradu za ubytování je host povinen provést v hotovosti při nástupu k ubytování (při převzetí klíčů), a to ve výši dle platného ceníku.
 • Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 15:00 do 17:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 15:00 hod. je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem. Příplatek může hotel vyžadovat i v opačném případě, kdy host přijede po 19-té hodině.
 • Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno hotelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu pobyt za další den.
 • Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.
 • Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 • Návštěvy jsou zakázány.
 • Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 1 000 Kč. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu.
 • Penzion neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá host.
 • Od 22.00 hod do 7.00 hod jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla a vypnout spotřebiče. Uzavře okna a dveře. Závady, které na pokoji zjistil, nahlásí ihned po zjištění správci objektu.
 • Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 • Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.
 • Znečistí-li host jakoukoliv místnost tak, že musí být očištěna, je rovněž povinen zaplatit škodu určenou správou penzionu.
 • Host nesmí vnášet bez předchozího povolení hotelu na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž uložení je vyhrazeno jiné místo v hotelu, výjimkou nejsou ani jízdní kola, nosiče na kola nebo dětské kočárky, koloběžky atd., ani předměty nebezpečné, jako např. zbraně, výbušniny, omamné látky či jiné nebezpečné chemikálie s výjimkou léčivých přípravků určených pro potřebu hosta.
 • V hotelu a zvláště v prostorách určených pro ubytování nesmí host používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí, případně masážní strojky, sušiče vlasů, elektrické zubní kartáčky apod.), nabíječek pro mobilní telefony a nabíječek pro notebooky, tablety, fotoaparáty a podobná zařízení, to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nemají žádné technické vady a splňují veškeré atesty a homologace dle právních předpisů ČR anebo EU.
 • Parkoviště vyhrazené pro hosty před penzionem není hlídané, proto provozovatel penzionu neodpovídá za věci ponechané v zaparkovaném vozidle. Host si musí vozidlo sám zabezpečit.